Westenschouwens Welvaren

Privacyverklaring

Westenschouwens Welvaren

Privacyverklaring

Westenschouwens Welvaren hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vereniging Westenschouwens Welvaren houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Vereniging Westenschouwens Welvaren zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden:

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door de Vereniging Westenschouwens Welvaren verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden, Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst. Ten behoeve van historische doeleinden bv een reünie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Vereniging Westenschouwens Welvaren de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam; Adres; Woonplaats; Telefoonnummer; E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door de Vereniging Westenschouwens Welvaren opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Voor zo lang als de Vereniging Westenschouwens Welvaren blijft bestaan. Op verzoek van het betreffende lid worden de persoonsgegeven definitief verwijderd uit onze bestanden bij opzegging van het lidmaatschap. De persoonsgegevens worden altijd bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees:

persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Vereniging Westenschouwens Welvaren verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):


Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Het inschrijvingsformulier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vereniging Westenschouwens Welvaren de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; E-mailadres. Uw persoonsgegevens worden door Vereniging Westenschouwens Welvaren opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de periode dat men aangemeld is.


Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers:

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door de Vereniging Westenschouwens Welvaren verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Administratieve doeleinde. Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen. Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Vereniging Westenschouwens Welvaren de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam;Telefoonnummer; E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door de Vereniging Westenschouwens Welvaren opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking persoonsgegevens van donateurs, sponsorenen/of ANBI schenkers.

Persoonsgegevens van donateurs, sponsoren, A.N.B.I schenker(s) worden door Vereniging Westenschouwens Welvaren verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Schriftelijke/email toestemming.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vereniging Westenschouwens Welvaren de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Telefoonnummer; E-mailadres; Gegevens die vereist zijn door de belastingdienst bij een A.N.B.I schenking. Uw persoonsgegevens worden door Vereniging Westenschouwens Welvaren opgeslagen ten behoeve van ovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de periode dat men gezien wordt als donateur, sponsor, A.N.B.I schenker en/of geïnteresseerde. En daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden:

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: Het verzorgen van de financiële / leden administratie. Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Hosting van de website Backups van gegevens in de cloud. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU:

Op de export van persoonsgegevens naar een EU-lidstaat zijn geen extra regels van toepassing. Daarentegen is doorgifte naar een land buiten de Europese Unie aan strenge regels onderworpen met als doel dat een zelfde bescherming als binnen Europa wordt gewaarborgd. Hoofdregel is dat persoonsgegevens uitsluitend mogen worden doorgegeven naar landen die een passend beschermingsniveau waarborgen. Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU als deze voldoen aan deze strenge regels van de EU.

Minderjarigen:

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordigers. bewaartermijn Vereniging Westenschouwens Welvaren bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
Alle personen die namens de Vereniging Westenschouwens Welvaren van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen:

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens: Ledenadministratie Vereniging Westenschouwens Welvaren:

Jan van der Gijp Barendregt

Hoge Hilleweg 37

Burgh-Haamstede 4328 RA

Tel: 0111.650505 Mob: 06.22748962

Wilt u meer weten over de vereniging of lid worden?

Vereniging Westenschouwens Welvaren

VWW is de vereniging voor bewoners van Westenschouwen en omgeving.

CONTACT

info@westenschouwenswelvaren.nl


Boomei 10

4328 AT Burgh-Haamstede


BANK

IBAN: NL35RABO0141575387 BIC: RABONL2U

BESTUUR

Voorzitter, vacature vacant

Kitty de Muynck, secretaris

Penningmeester, vacature vacant

Han de Gier, vicevoorzitter

Rob Lodewijckx, lid


Els Opschoor, lid


© Copyright VWW 2021-2023 | Privacyverklaring | ANBI 821936037 | ZienWebdesign | Bestuur