Vereniging Westenschouwens Welvaren
Privacy verklaring

De Vereniging Westenschouwens Welvaren verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de Vereniging Westenschouwens Welvaren. 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is de Vereniging Westenschouwens Welvaren gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Vanaf 25 mei 2018 is dat De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Als persoonsgegeven worden ook beschouwd e-mailadressen, pasfoto's, vingerafdrukken en bijvoorbeeld IP-adressen.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Vereniging Westenschouwens Welvaren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
 voor het lidmaatschap van de Vereniging Westenschouwens Welvaren:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u verstrekt in correspondentie en telefonisch.
- Internetbrowser en apparaat type ip-adres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens, gegevens betreffende ras of persoonlijke gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
Wij verzamelen alleen bijzondere persoonsgegevens als  uzelf daarom vraagt met een  medische of juridische noodzaak.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@westenschouwenswelvaren.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Van wie verwerkt de Vereniging Westenschouwens Welvaren persoonsgegevens?

De Vereniging Westenschouwens Welvaren verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij de Vereniging Westenschouwens Welvaren een lidmaatschap hebben of ooit een lidmaatschap hebben gehad, mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Meerdere bestuursleden zijn belast met het verwerken van deze persoonsgegevens de penningmeester en een of twee andere bestuursleden.

Delen van persoonsgegevens met derden :

Vereniging Westenschouwens Welvaren verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht de Vereniging Westenschouwens Welvaren als verwerkings-verantwoordelijke om bij het aan een andere organisatie (een verwerker) verstrekken van een opdracht voor het verwerken van persoonsgegevens, een verwerkersovereenkomst af te sluiten.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Voor de administratieve applicaties van de Vereniging Westenschouwens Welvaren en de daaraan gerelateerde applicaties zoals het E-boekhoud programma en de nieuwsbrief applicatie La Posta zijn verwerkings-overeenkomsten van kracht met deze  bedrijven.
Vereniging Westenschouwens Welvaren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken :


Vereniging Westenschouwens Welvaren gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Waarvoor verwerkt de Vereniging Westenschouwens Welvaren persoonsgegevens?

Als u lid wilt worden van de Vereniging Westenschouwens Welvaren of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid of als vrijwilliger.
Als u eenmaal lid of relatie van de Vereniging Westenschouwens Welvaren bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit. Wilt u niet per email benaderd worden dan kunt u dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken. Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.

Hoe gaat de Vereniging Westenschouwens Welvaren met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt. De Vereniging Westenschouwens Welvaren stelt uw persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden alleen als we dat moeten op basis van de wet.
Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
U kunt uiteraard zelf uw persoonsgegevens opvragen, wijzigen en laten verwijderen. Door een verzoek in te dienen per mail naar info@westenschouwenswelvaren.nl
Alle bestuursleden van de Vereniging Westenschouwens Welvaren hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Uitwisseling van persoonsgegevens  Vereniging Westenschouwens Welvaren.

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.  Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. 


Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de Vereniging Westenschouwens Welvaren met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen :

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging Westenschouwens Welvaren en de bedrijven met wie we een bewerkers overeenkomst hebben gesloten heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@westenschouwenswelvaren.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vereniging Westenschouwens Welvaren wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen :


Vereniging Westenschouwens Welvaren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met  info@westenschouwenswelvaren.nl

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de Vereniging Westenschouwens Welvaren kunt u contact opnemen per mail op : 
info@westenschouwenswelvaren.nl.

Secretariaat

Postadres Secretariaat
Strandweg 38
4328 KL Burgh-Haamstede
Email

 

Penningmeester

Postadres Penningmeester
Hoge Hilleweg 37
4328 RA Westenschouwen
Email