meerminlogokleinDe vereniging heeft tot doel de gemeenschapszin en een goed leefklimaat.Onder meer ten aanzien van ruimte en milieu in het dorp Westenschouwen te bevorderen in de meest brede zin van het woord. Einddoel is te bereiken dat Westenschouwen zich met behoud van zijn eenvoudige landelijke en kleinschalige karakter en versterking daarvan, op evenwichtige wijze ontwikkelt tot een stijlvolle, door rust en natuurschoon gekenmerkte plaats om te wonen, te werken en te recreëren.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.

Een A.N.B.I moet voldoen aan verschillende eisen een van deze is publicatie van een beleidsplan.

Kan de download niet vinden. ID=40


Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

De Vereniging Westenschouwens Welvaren in een door de belastingdienst erkende A.N.B.I  instelling.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Instellingen die wij als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen. Als u uw instelling(en) als ANBI wilt laten aanwijzen, moet u dat bij ons aanvragen. De staat, provincies, gemeenten en waterschappen zijn altijd een ANBI. Deze instellingen worden niet door ons aangewezen.

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

 •     Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 •     Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 •     Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
 •     Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 •     Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 •     Voor donateurs van culturele ANBI's geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.

Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel of een instelling? Dan doet u een gift.

Er zijn 2 soorten giften:

 1.     gewone giften
 2.     periodieke giften

Als u een gift doet, mag u die misschien aftrekken. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden.

 1. Een gewone gift mag u alleen aftrekken als u die doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI
  of een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI).

 2. Een periodieke gift mag u aftrekken als u die doet aan:
 •     een ANBI
 •     een vereniging die geen ANBI is, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet

Krijgt u een gift terug? En hebt u voor die gift giftenaftrek gehad? Dan moet u het bedrag van die aftrek optellen bij uw inkomen.

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

 •     U doet de giften aan een instelling die bij ons is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI),
 •     een culturele ANBI of een steunstichting SBBI.
 •     De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.
 •     Voorbeelden van een tegenprestatie zijn:
 •     U koopt bij een patiëntenvereniging een speciaal kookboek. U doet dan geen gift. U betaalt geld en als tegenprestatie krijgt u het boek.
 •     U koopt een lot bij een loterij. Daarvoor krijgt u een kans om geld te winnen.
 •     U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de giften hebt gedaan.
 •     Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag.
 •     U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.

Uw gift is een periodieke gift als:

 •     u de gift hebt laten vastleggen bij een notaris
 •     u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte wordt genoemd
 •     deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
 •     u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
 •     De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
 •     de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

Neemt u in de akte op dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt? Dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden.

Let op!

Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat u werkloos wordt? Of omdat de ANBI of vereniging niet meer bestaat? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken.

Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat de instelling geen ANBI meer is? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken, maar alleen voor de periode dat u niet kon weten dat de instelling geen ANBI meer was.

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Voor actuele informatie kijk op : www.belastingdienst.nl

Belastingvrij schenken

Schenken aan de vereniging
Voor het vele werk dat door onze vereniging wordt verricht, is uiteraard geld nodig.
U kunt de Vereniging Westenschouwens Welvaren extra financieel ondersteunen,
door naast het betalen van de jaarlijkse contributie een extra bedrag te schenken.

handeuroMEER INFO


 

 

 

Bankgegevens

Bankrekening Vereniging
Rabo bank : 1415.75.387
IBAN : NL35 RABO 0141575387
BIC : RABONL2U

Secretariaat

Postadres Secretariaat
Strandweg 38
4328 KL Burgh-Haamstede
Email

 

Penningmeester

Postadres Penningmeester
Hoge Hilleweg 37
4328 RA Westenschouwen
Email

Kamer van Koophandel

Vereniging Westenschouwens Welvaren
K.V.K no: 20167051