meerminlogokleinDe vereniging heeft tot doel de gemeenschapszin en een goed leefklimaat.Onder meer ten aanzien van ruimte en milieu in het dorp Westenschouwen te bevorderen in de meest brede zin van het woord. Einddoel is te bereiken dat Westenschouwen zich met behoud van zijn eenvoudige landelijke en kleinschalige karakter en versterking daarvan, op evenwichtige wijze ontwikkelt tot een stijlvolle, door rust en natuurschoon gekenmerkte plaats om te wonen, te werken en te recreëren.

Deze gift is aftrekbaar van uw inkomstenbelasting, indien deze een bedrag van € 60,00 en 1% van uw (positief) verzamelinkomen per jaar te boven gaat. U kunt dan het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekken.
De drempel van 1% geldt in het geheel niet indien u zich voor minimaal vijf jaar verbindt om bij akte (overeenkomst) een bepaald bedrag aan de Vereniging Westenschouwens Welvaren te schenken (periodieke gift). In dat geval is het volledige door u te schenken bedrag aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.
Twee grote voordelen van periodieke giften:
1. Het bedrag dat u schenkt “kost” u minder. U kunt echter ook besluiten het fiscale voordeel aan de vereniging extra te schenken. Hierdoor kunnen wij onze inkomsten aanzienlijk verhogen zonder dat het u netto iets behoeft te kosten.
2. Onze vereniging weet de komende vijf jaar op welke inkomsten zij minimaal kan rekenen. Dit is plezierig voor de financiële planning en er gaat niets van uw geld naar de belasting, maar komt volledig ten goede aan de activiteiten van de Vereniging Westenschouwens Welvaren.

Bestanden:
(0 stemmen)

Beleidsplan 2018

Datum 2018-02-27
Taal  Dutch
Bestandsgrootte 230.16 KB
Download 54
 
(0 stemmen)

Begroting VWW 2018

Datum 2018-03-02
Bestandsgrootte 20.73 KB
Download 51

Mocht u op grond van het vorenstaande vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester.
email : penningmeester@westenschouwenswelvaren.nl
Tel : 06-22748962
Op de website van de Belastingdienst staat nog meer informatie over belastingvrij schenken.

Kwaliteit leefomgeving Westenschouwen 2016

Oktober 2016

De vereniging Westenschouwens Welvaren heeft geïnventariseerd welke verbeteringen en wensen er denkbaar zijn om de leefbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving in Westenschouwen verder te verbeteren. Uit een enquête (56 adressen namen deel) en een inventariserende bijeenkomst op 18 juni (11 deelnemers en diverse schriftelijke bijdragen) komt een beeld naar voren van wat er te verbeteren valt.

De recente herinrichting van de Steenweg, Lageweg, Westenschouwense weg en Westerseweg zijn een groot succes en smaken naar meer. Onderstaande ideeën geven daaraan vorm en kunnen mogelijk ook een bijdrage leveren aan het dorpsvisie Burgh-Haamstede (bestaande uit 5 kernen en de omgevingzoals gehuchten en openbare ruimten) zoals dat door de dorpsraad Burgh Haamstede en de OVBH (ondernemersvereniging) wordt opgesteld.

Wij hopen op deze wijze bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en gaan uit van een vruchtbaar overleg met de gemeente hierover.
Download hier het complete voorstel.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.

Een A.N.B.I moet voldoen aan verschillende eisen een van deze is publicatie van een beleidsplan.

Kan de download niet vinden. ID=40


Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

De Vereniging Westenschouwens Welvaren in een door de belastingdienst erkende A.N.B.I  instelling.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Instellingen die wij als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen. Als u uw instelling(en) als ANBI wilt laten aanwijzen, moet u dat bij ons aanvragen. De staat, provincies, gemeenten en waterschappen zijn altijd een ANBI. Deze instellingen worden niet door ons aangewezen.

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

 •     Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 •     Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 •     Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
 •     Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 •     Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 •     Voor donateurs van culturele ANBI's geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.

Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel of een instelling? Dan doet u een gift.

Er zijn 2 soorten giften:

 1.     gewone giften
 2.     periodieke giften

Als u een gift doet, mag u die misschien aftrekken. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden.

 1. Een gewone gift mag u alleen aftrekken als u die doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI
  of een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI).

 2. Een periodieke gift mag u aftrekken als u die doet aan:
 •     een ANBI
 •     een vereniging die geen ANBI is, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet

Krijgt u een gift terug? En hebt u voor die gift giftenaftrek gehad? Dan moet u het bedrag van die aftrek optellen bij uw inkomen.

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

 •     U doet de giften aan een instelling die bij ons is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI),
 •     een culturele ANBI of een steunstichting SBBI.
 •     De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.
 •     Voorbeelden van een tegenprestatie zijn:
 •     U koopt bij een patiëntenvereniging een speciaal kookboek. U doet dan geen gift. U betaalt geld en als tegenprestatie krijgt u het boek.
 •     U koopt een lot bij een loterij. Daarvoor krijgt u een kans om geld te winnen.
 •     U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de giften hebt gedaan.
 •     Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag.
 •     U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.

Uw gift is een periodieke gift als:

 •     u de gift hebt laten vastleggen bij een notaris
 •     u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte wordt genoemd
 •     deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
 •     u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
 •     De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
 •     de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

Neemt u in de akte op dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt? Dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden.

Let op!

Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat u werkloos wordt? Of omdat de ANBI of vereniging niet meer bestaat? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken.

Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat de instelling geen ANBI meer is? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken, maar alleen voor de periode dat u niet kon weten dat de instelling geen ANBI meer was.

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Voor actuele informatie kijk op : www.belastingdienst.nl

Sponsor worden met een banner van uw bedrijf op deze website kost u € 50,- per jaar.
De grote van de banner is 500 px breed en 125 px hoog een voorbeeld ziet u hier.
Stuur een mail naar dit adres en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

bannertest

 
De Vereniging Westenschouwens Welvaren is opgericht te Westenschouwen op vijftien december tweeduizend acht. 

STATUTEN  


Naam en zetel

Artikel 1  


1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Westenschouwens Welvaren.

2. Zij heeft haar zetel te Westenschouwen, gemeente Schouwen-Duiveland. 


Artikel 2

Doel:

1. Het doel van de vereniging is de gemeenschapszin en een goed leefklimaat,
    onder meer ten aanzien van ruimte en milieu, in Westenschouwen te bevorderen
    in de meest brede zin van het woord.
    De vereniging streeft ernaar een breed gedragen visie te ontwikkelen op een "ideaal  Westenschouwen",
    op basis daarvan concrete doelen te formuleren en te (doen) realiseren.
    Einddoel is te bereiken dat Westenschouwen zich, met behoud van zijn eenvoudige landelijke
    en kleinschalige karakter en versterking daarvan, op evenwichtige wijze ontwikkelt tot een stijlvolle,
    door rust en natuurschoon gekenmerkte plaats om te wonen, te werken en te recreëren.
 
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door, bij voorkeur in goed overleg
3. en samenwerking met de betrokken overheidsdiensten en zusterorganisaties,
    te analyseren en helder te beschrijven hoe Westenschouwen, zowel in grote lijnen als op details,
    er idealiter uitziet en op basis daarvan concrete doelen of acties te formuleren en de uitvoering
    daarvan via de daartoe geëigende kanalen te realiseren.

Duur

Artikel 3  

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar
    aanvangt bij de oprichting en eindigt op éénendertig december van het jaar volgende op het jaar
    van de oprichting.

Lidmaatschap

Artikel 4

1. De vereniging kent leden.

2. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten.
    Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring.

Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

Artikel 5

1. Het lidmaatschap eindigt:   

a. door de dood van het lid;

b. door opzegging door het lid;  

c. door opzegging door de vereniging;   

d. door ontzetting.  

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen - het einde van een boekjaar.
    Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. ----------

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:

a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);

binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
c.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:

- wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;
- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer

een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging - handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan - bij de algemene ledenvergadering.

- 4
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

5.     Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Donateurs :

Artikel 6

1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten.

Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.  

2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering  bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.

Contributies

Artikel 7

Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Bestuur

Artikel 8

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een  penningmeester aanwijzen. De voorzitter kan tevens als secretaris worden - aangewezen.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering op voordracht van het zittende bestuur benoemd uit de leden van de vereniging.
De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene - ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van - twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.

5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vijf jaar.

Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden  treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is drie maal onmiddellijk herbenoembaar.

6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is  gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo
spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.

7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde  in de artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel 9

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, waaronder mede - wordt verstaan het ontwikkelen van plannen van aanpak ten aanzien van in de doelomschrijving bedoelde plannen/aandachtspunten, het onderhouden - van contacten hierover met overheid en andere betrokkenen en het bevorderen van de realisatie van de beoogde doelen.

2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

3. Twee bestuursleden worden afgevaardigd om zitting te nemen in de Dorpsraad Burgh-Haamstede, teneinde langs deze weg te bevorderen dat  het doel van de vereniging wordt bereikt. Zij leggen aan het bestuur verantwoording af van hun inspanningen.

Artikel 10

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris

tezamen met de penningmeester.

Algemene ledenvergaderingen

Artikel 11 

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

Artikel 12 

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de donateurs alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te
voeren.

2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen alsgevolmachtigde optreden.

3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.

Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.

4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.  

5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, danbeslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. 

Artikel 13 

1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. 

Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.
Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd -- gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien - de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming - niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van deoorspronkelijke stemming.

3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 14  

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van  zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de
algemene ledenvergadering over.

Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.

2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan - de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.

3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de  vereniging te geven.

4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.

5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 15

1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo - dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, - kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene
ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één in Nederland veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de  leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen.

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Statutenwijziging

Artikel 16 

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde

van het aantal uitgebrachte stemmen.

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals
deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden register.

Ontbinding en vereffening

Artikel 17 

1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige  toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.

2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven  de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende de in de wet voorgeschreven termijn na afloop van de  vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen 

Artikel 18 

1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten -- niet of niet volledig wordt voorzien.

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Slotbepaling 

Artikel 19  

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Slotverklaring

dat het bestuur van de vereniging  is samengesteld als volgt:

a. voorzitter: de heer Edzard Gelderman,

b. secretaris: mevrouw Bertha Boot

c. penningmeester: de heer Jan van der Gijp-Barendregt

d.vieze voorzitter Harry Ruseler

e. bestuurslid de heer Hans van Hoek

f. bestuurslid de heer Pieter Hanse

g. bestuurslid de heer Martie Rovers

 

Belastingvrij schenken

Schenken aan de vereniging
Voor het vele werk dat door onze vereniging wordt verricht, is uiteraard geld nodig.
U kunt de Vereniging Westenschouwens Welvaren extra financieel ondersteunen,
door naast het betalen van de jaarlijkse contributie een extra bedrag te schenken.

handeuroMEER INFO


 

 

 

Bankgegevens

Bankrekening Vereniging
Rabo bank : 1415.75.387
IBAN : NL35 RABO 0141575387
BIC : RABONL2U

Secretariaat

Postadres Secretariaat
Strandweg 38
4328 KL Burgh-Haamstede
Email

 

Penningmeester

Postadres Penningmeester
Hoge Hilleweg 37
4328 RA Westenschouwen
Email

Kamer van Koophandel

Vereniging Westenschouwens Welvaren
K.V.K no: 20167051