­

Vereniging Westenschouwens Welvaren

meerminlogoklein

vlag100

Kraaijensteinweg, een structureel probleem.
De vereniging bepleit een aanpak van kruising Kraaijensteinweg/Hogeweg tot aan de rotonde Westenschouwen. De gemeente legt uit dat het huidige beheer- en onderhoudsplan wegen loop van 2017 tot en met 2021 (5 jaar). Dit plan voorziet NIET in een aanpak van het wegvak beginnend bij de kruising  Kraaijensteinweg/Hogeweg tot aan de rotonde bij de trap maar alleen in een plan voor de Kraaijensteinweg vanaf de N57 tot en met kruising Kraaijensteinweg/Hogeweg.

Op 26 januari 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van B&W betreffende het “Beheer- en beleidsplan wegen 2017-2021”. Een van de onderdelen daarin betreft het wegvak N57 tot en met het kruispunt Kraaijensteinweg-Hogeweg.

Voor het kruispunt Kraaijensteinweg/Hogeweg is door de gemeente een ontwerp gemaakt. Door dit ontwerp wordt naar de mening van de vereniging onvoldoende gedaan aan snelheidsvermindering (veiligheid!). Daarom pleit de vereniging voor een ontwerp dat echt tot lagere snelheden zal leiden (rotonde-achtige oplossingen, drempels etc). Om dit te ondersteunen zou de bebording Bebouwde kom al voor het kruispunt kunnen staan (nu staat het bord bebouwde kom ongeveer 20 meter na de kruising). De borden bebouwde kom op de Lageweg kunnen vervallen en verplaatst worden naar de Kraaijensteinweg. Dit markeert de “entree” van Westenschouwen. Eigenlijk zou daar dan ook het 30km/uur gebied moeten beginnen (op de Kraaijensteinweg tot aan de rotonde bij de trap zijn dan wel additionele maatregelen nodig die in een volgende fase na 2021 structureel kunnen worden aangepakt). Bij deze inrichting wordt geheel Westenschouwen vanaf de ingangen Westerseweg, Kommertjeswegje en Kraaijensteinweg een aaneengesloten 30km/uur gebied. Hiermee kan de overige bebording ook ruim worden gesaneerd.

De gemeenteraad heeft voor dit wegvak en kruispunt gekozen voor de variant 2:
Groot asfaltonderhoud aan de Kraaijensteinweg, deze versmallen tot 6,0 meter waarbij de te verwijderen asfaltoppervlakken trapsgewijs worden weg gefreesd en het herinrichten van de kruising. In de gemeenteraad is niet gekozen voor de omvorming van de kruising Kraaijensteinweg-Hogeweg tot een rotonde . De argumentatie om dit niet te doen is voor velen niet helder. Een rotonde heeft voordelen voor de verkeersveiligheid (het belangrijkste), de doorstroming en het milieu. Het ruimtebeslag wordt als nadeel gezien, maar dat is in dit geval geen probleem, er is ruimte genoeg.

Het deel van de Kraaijensteinweg tot aan de N57 kan een snelheidsbeperking krijgen van 50km/uur. De aansluitingen van dit wegvak met de Haaijmanweg en de Wissewekken (half verharde weg) blijven voorrangskruisingen waarbij aandacht moet worden besteed aan voldoende uitzicht.

Daarom heeft de vereniging aan de gemeenteraad verzocht om hun besluit te heroverwegen. Dit heeft er toe geleid dat met de gemeenteraad nog verder zal worden overlegd. Hopelijk leidt dit tot een wijziging van het besluit.
De vereniging bepleit ook enige noodzakelijke verbeteringen daar waar het gaat om de oversteekplaatsen en wegaansluitingen (zichtbaarheid) namelijk de voetgangers- en fietsoversteek bij De Kure en de aansluiting op de Hoge Hilleweg. Gebleken is dat de zichtbaarheid niet kan worden opgelost met verwijdering van het groen(singels) vanwege de aanwezige kromming in de lengteas van de weg. Dus blijven dringend snelheidsremmende maatregelen gewenst die de snelheid ter plaatse verminderen en de oversteek voor gebruikers veilig maken (goed overzicht).

Tenslotte is het onderhoud noodzakelijk van het voetpad langs de Kraaijensteinweg lopend van de Westenschouwense weg tot de Boswachterij tot aan de Westenschouwense weg en herstelwerkzaamheden aan het voetpad aan de overzijde hiervan.

Over deze zaken zijn wij nog in gesprek met de gemeente. De overige aanpassingen aan de Kraaijensteinweg (deel Hogeweg-Rotonde bij de trap) komt dus pas veel later aan de orde.
 
Groenvoorzieningen en onderhoud

Groen algemeen
Er zijn verschillen te constateren in de aard en onderhoud van de openbare groenvoorzieningen. Zo lijkt het in het Rooie Dal e.o. prima in orde en wordt daar ook regelmatig gemaaid. Op andere plekken bv langs de Kraaijensteinweg staat het bermgroen te hoog  of wordt bewust niet gemaaid? Elders komt er een maaimachine (met grote verticale instelbare ronddraaiende schijven) langs die de takken van de bomen rukt en een ravage achterlaat. Daarnaast worden de bermen soms wel en soms niet gemaaid en wordt het groenafval soms wel en soms niet opgehaald en afgevoerd. Hoe gaan de bermen op de nieuw bestrate delen op Steenweg, Lage weg etc worden onderhouden?
Op vrijdag, 31 maart 2017 zal het uitvoeringsbedrijf van de gemeente in Zeelust een toelichting komen geven over het strand- en groenonderhoud. Heeft u nog vragen kom dan naar Zeelust om 14.00 uur.

Het aanbrengen van een heg op de Kraaijensteinweg vanaf de bosingang SBB tot aan de Westenschouwenseweg. De ruimte is hiervoor aanwezig (groenstrook).
Deze vraag wordt wordt NIET gehonoreerd ivm met de mogelijke snelheidsbevorderende werking. Pas in combinatie met de latere aanpak kan het worden overwogen.

Groen op de rotonde
Het groen op de overbekende rotonde bij de trap staat op de lijst om te worden vervangen. De vereniging heeft het plan opgevat om daar samen met de gemeente tot invulling te komen. Gedacht wordt om het beeldmerk van Westenschouwen: de “Zeemeermin” uit de sage in een “beeldende vorm” te gieten en die daar in het nieuwe groen te plaatsen. Het wordt vast een herkenbaar “landmark” voor Westenschouwen!

Groen Steenweg/Lageweg
Onderhoud nieuwe struiken, hangen over parkeerplaatsen heen. Hoe gaan de bermen op de nieuw bestrate delen op Steenweg, Lage weg etc worden onderhouden? Groen langs parkeerterrein gaat overhangen
Op diverse plaatsen ontbreekt groenbeplanting in de bermen o.a. nabij Lageweg 9B en 7 (op andere plekken later bezien of wel voor de goede beplanting is gekozen).
Het onderhoud van dit project zit tot 2018 bij de aannemer. De gemeente zal er op toezien dat dit goed gebeurt.

Groen Kampweg (deel tot aan de dijk)
Kunnen voor het aanzien van de Kampweg de meidoorns (deels dood) niet vervangen worden door eiken (zoals het vroeger was).
De gemeente heeft hier al eerder Eiken geplant. Deze hebben het niet gered. De aanwezige (in slechte staat verkerende) meidoorns worden verwijderd. De berm wordt een grasstrook

Groen Westerseweg
Het opvullen van de randen langs de Westerseweg nabij de Steenweg met struiken. Betrokken stroken zijn erg smal om nog iets in te planten. ). Het onderhoud van dit project zit tot 2018 bij de aannemer.
De gemeente zal er op toezien dat dit goed gebeurt.

Groen Westenschouwense weg
De boomkransen/spiegels worden kapotgereden bij het parkeren (oplosbaar met doorgroeistenen?).
De gemeente zoekt hier nog naar een oplossing.

Groen (Breevosdal/Rooiedal en) HogeHilleweg
Er is op sommige plekken een parkeerdruk waardoor de bermen worden kapot gereden.
Het wijkteam zal deze berm, zodra de weersomstandigheden het toelaten, herstellen. Er word dan nieuw gras ingezaaid en zullen dit tijdelijk markeren.

Bebordingsplan
De verkeers-bebording in Westenschouwen is nog eens doorgelicht. In essentie gaat het zeker ook om minder verkeersborden. Er zijn inmiddels een aantal borden weggehaald. Rekening houdend met bovenstaande (30 km/uur zone) kunnen wellicht veel minder borden nodig zijn.

Kampweg
Het bouwverkeer heeft op de Kampweg een deel van het wegdek kapot gereden. Het plaatsen van bermtegels bij de dijkovergang Kampweg voor het oplossen van het knelpunt voor het passeren van tegemoetkomend verkeer.
De beschadiging aan het wegdek zal nader worden bezien en zo nodig worden meegenomen in het onderhoud.
Bermtegels bij de dijkovergang zijn technisch gezien niet mogelijk en verbreding leidt mogelijk zelfs tot ongewenst gedrag vanwege hogere snelheden.

Westerseweg
De gemeente heeft de driehoek Westerseweg in de eerste bocht in eigendom. Wij willen daar graag een verblijfs-/picknickplaats. De vereniging gaat na hoe zij een bijdrage kan leveren aan de inrichting. De gemeente is bereid om medewerking te verlenen aan een picknickplaats maar heeft hiervoor geen budget meer.
De vereniging heeft contact opgenomen met “Michelle” over het ontbrekende Whatsapp-bordje.
Het te smalle trottoir kan technisch gezien niet worden aangepast.
De vereniging wijst op het veelvuldig parkeren op de stoep. De gemeente zal dit onder de aandacht brengen van handhaving maar vraagt ons ook meldingen te doen naar de handhaving.

Duinovergangen.
Naast het zandvrij houden (zoals bijvoorbeeld bij de Punt (= eerste duinovergang) en de duinovergang in het bos (derde duinovergang) dienen de overgang van de grote trap (tweede duinovergang) en de vierde duinovergang in het bos verbeteringen. De grote trap is geheel in het zand aan het verdwijnen en op enkele plekken moeilijk beloopbaar.
De vierde duinovergang groeit weer dicht tot een zeer smal en moeilijk toegankelijk pad voor degene die wat slechter ter been zijn. Wellicht is hier een forsere verbetering nodig (verbreden en verharden?)

De trap wordt in maart aangepakt (plateau en verplaatsing richting zee).
De kwaliteit van de vierde duinovergang zal door de gemeente nader worden bezien en indien nodig in het kader van onderhoud worden aangepakt.

Service gebied vereniging

westenschouwen

Weerbericht

Strandweer
Westenschouwen
Meer strandweer in Westenschouwen

Welzijn

logoww15

Secretariaat en Penningmeester

Postadres Secretariaat
Lageweg 18
4328 RT  Westenschouwen
Email

Postadres Penningmeester
Hoge Hilleweg 37
4328 RA Westenschouwen
Email

Bankgegevens

Bankrekening Vereniging
Rabo bank : 1415.75.387
IBAN : NL35RABO0141575387
BIC : RABONL2U

K.V.K - A.N.B.I

Vereniging Westenschouwens Welvaren
K.V.K no: 20167051
Door de belastingdienst erkende A.N.B.I

­